Per resolució d’alcaldia es va aprovar la Convocatòria i les Bases de selecció per a la contractació laboral temporal de personal per a la Brigada municipal d’obres i serveis i formació de Borsa de Treball.

Tot aquell interessat en formar-hi part podrà consultar les Bases al tauler d’anuncis de l’Ajuntament a http://perafort.eadministracio.cat/ o bé a les oficines municipals.

El termini de sol·licituds serà de 10 dies a comptar des de l’endemà de publicació de l’anunci al BOP Tarragona.

Share