El Ple

El Ple és l’òrgan municipal de govern pluripersonal integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l’Alcalde, que adopta les principals decisions del l’Ajuntament. A Perafort, el nombre de membres que componen el Ple és de 9, en proporció al nombre d’habitants del municipi.

Les sessions del Ple poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents; són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà. Es realitzen a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, situada als baixos, llevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple en constituir-se, l’Alcalde cregui convenient realitzar-les en un altre indret del terme municipal.

D’acord amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple les atribucions següents:

  1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
  2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
  3. L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.
  4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
  5. Crear i regular òrgans complementaris.
  6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
  7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
  8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
  10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
  11. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
  12. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
  14. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
  15. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
  16. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 
   1. Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
   2. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
  17. Les altres que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
  18. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Perafort i puigdelfí tenen lloc amb una periodicitat de tres mesos.