Avís Legal

Aquest portal web, és titularitat de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, amb NIF P4310500F, domicili al carrer Nou 7-11,  (43152 Perafort) i telèfon 777 625006 (ajuntament@perafort.com),.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els àudios, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat de la Ajuntament de Perafort i Puigdelfí dels ens de gestió que hi estan vinculats, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament.

Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions establertes legalment per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Qualsevol accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut de les pàgines com el codi, llevat que es disposi de l’autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí. Els usuaris no poden vendre ni cedir ni que sigui gratuïtament, sota cap concepte, la informació que es facilita en aquesta pàgina.
  • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.
  • L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí tampoc no respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.
  • L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la vostra informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal
  • L’Ajuntament  Perafort i Puigdelfí   no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de aquesta informació.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí  per mitjà de framing.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l’Ajuntament mitjançant in line linking.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a l’Ajuntament conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web de l’Ajuntament.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

 

Ús de xarxes socials

L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí  utilitza xarxes socials, com facebook i instagram, per fer difusió respecte de les accions i activitats que desenvolupa en el marc de les seves competències. En tot cas, podeu trobar aquesta informació també a la pàgina web.

La presència de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí a aquestes xarxes socials no implica necessàriament que l’Ajuntament avali la seva política de privacitat. El fet que l’Ajuntament segueixi altres perfils no implica necessàriament un vincle especial amb ells ni la conformitat amb els seus criteris i opinions.

La presència d’icones al web de l’Ajuntament que permeten compartir informacions a les xarxes socials no comporta un tractament de cookies. L’ús d’aquest serveis comporta la redirecció de la persona usuària al web de la xarxa social corresponent. La política de privacitat i l’ús de cookies en cadascun d’aquests serveis correspon a la xarxa social que els presta.

Com a usuari de xarxes socials, signeu voluntàriament les polítiques d’aquesta xarxa. Us recomanem llegir atentament les polítiques de protecció de dades de la xarxa social abans d’utilitzar-la. És important que com a usuari d’una xarxa social prengueu consciència de la informació personal que compartiu i que en tingueu una especial cura, perquè pot ser utilitzada per tercers.