Privacitat

Política de privacitat

En la Política de privacitat s’estableixen els mecanismes de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de l’usuari en el seu ús del lloc web.

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en la corresponent activitat de tractament titularitat  l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, NIF P4310500f i domicili al carrer Nou, 7-11, Perafort.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí porta a terme es troba en el següent registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament https://perafort.eadministracio.cat/transparency/2ca31c77-689f-4c03-8167-4c62c9d5c821/

L’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos  serveis municipals, i d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’Ajuntament només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament,  en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. 

Tant l’Ajuntament com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

L’Ajuntament  aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades la informació requerida pel Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals,  i a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis

 

 

Informació básica sobre protecció de dades

A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí.

 

Responsable del tractament

 

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de la persona interessada seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí

 

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí duu a terme es troba disponible al següent registre d’activitats de l’Ajuntament.

 

 

Finalitat

 

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l’Ajuntament i que estan accessibles al registre d’activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les vostres dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de l’Ajuntament, per al compliment de missions realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament, així com quan la finalitat del tractament en requereixi el consentiment , que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

 

Podeu consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí al següent: Accedir al registre d’activitats de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí.

 

Conservació de dades

 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa d’arxius i documentació.

 

Comunicació de dades

 

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, persones interessades en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

 

Podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament al següent Accedir al registre d’activitats de l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí.

 

Drets de les persones interessades

 

Per sol·licitar l’accés, la rectificació, supressió o limitació del tractament de les dades personals o a oposar-se al tractament, en el cas que es donin els requisits establerts al Reglament General de Protecció de Dades, així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, podeu adreçar un escrit al responsable del tractament, en aquest cas, l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, dirigint-lo a l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí.  Adreça: c/ Nou, 7-11 43152 Perafort

Dades de contacte del DPD: sam.protecciodades@dipta.cat